بررسی طرح کشوری شدن انتخابات معلولان در مجلس

سالهاست که نابینایان به خاطر وجود بند (6) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی امکان کاندیدا شدن برای نمایندگی خانه ملت را ندارند.
چهارم تیر سال جاری حسن کامران، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس … ادامه خواندن