یادداشت: سازمان بهزیستی، دولت سیزدهم و ضرورت بازبینی سیاست های رفاهی

سازمان بهزیستی نهادی است در راه توجه به بخشی از مردم جهت ایجاد تحول در زندگی آن ها در قاموس یک نگاه عادلانه و عدالت محور در قیاس با سایر افراد جامعه.

در موازات قرارگیری «عدالت» به عنوان یکی از … ادامه خواندن